Välj språk:

Integritetspolicy

Nyhetsbrevspolicy

Som prenumerant får du Finn-Korkkis nyhetsbrev upp till 6 gånger per år. Personuppgifter som vi har erhållit från dig används endast av Finn-Korkki och lämnas inte vidare eller säljs till någon tredje part. Vi kan komma att anlita tredje part för att behandla uppgifterna.

Om du vill avsluta prenumerationen på Finn-Korkkis nyhetsbrev sker detta omedelbart och villkorslöst. Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken i slutet av varje nyhetsbrev eller genom att kontakta Finn-Korkki Oy.

Personuppgiftspolicy

Personuppgifter som vi har erhållit, till exempel från ett visitkort eller från ett webbformulär, kontrolleras och behandlas av Finn-Korkki Oy och lämnas inte vidare eller säljs till någon tredje part. Uppgifterna kan dock komma att behandlas av en tredje part för Finn-Korkkis räkning, till exempel av en molntjänst. Vi samlar in det minimum av personuppgifter som är nödvändigt för marknadsföring, försäljning och eftermarknadsservice till våra kunder och potentiella kunder. Personuppgifter kan samlas in för kommersiella ändamål från agenter, leverantörer och andra intressenter.

Finn-Korkki Oy har inte utsett en specifik dataskyddsansvarig. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter, korrigera dina personuppgifter, radera dina personuppgifter eller ställa frågor genom att kontakta Finn-Korkki Oy. Våra kontaktuppgifter är:

Finn-Korkki Oy
Konepajantie 10
Tavastehus
13300
Finland
+358 (0)3 628 641
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande individ. Olika uppgifter som i kombination kan leda till identifiering av en viss person, utgör också personuppgifter.

Exempel på personuppgifter som används av Finn-Korkki är: förnamn, efternamn, postadress, en e-postadress som namn.efternamn@företag.com, platsdata, en IP-adress (Internet Protocol), ett cookie-ID, en enhets annonsidentifierare.

Se dessa webbsidor för en mer detaljerad lista över vad som är personuppgifter.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_en eller

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_sv

Finn-Korkki är personuppgiftsansvarig och behandlar i denna roll personuppgifter. Vi kan komma att anlita tredje part för att behandla personuppgifter, till exempel e-postleverantörer, CRM-leverantörer och leverantörer av molntjänster. I denna roll agerar den tredje parten personuppgiftsbiträde.

Vad är behandling?

Behandlingen omfattar ett brett spektrum av operationer som utförs på personuppgifter, såväl manuella som automatiserade. Här ingår insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av personuppgifter.

Laglig grund för insamling av uppgifter

GDPR syftar till att stärka individers rättigheter och friheter i samband med deras personuppgifter, vilket kräver att organisationer identifierar och dokumenterar en laglig grund för insamling av personuppgifter. Det finns flera olika skäl att samla in personuppgifter. Nedan anges skälen till att Finn-Korkki lagligen samlar in personuppgifter.

  1. Samtycke: Du ger oss tillstånd att samla in och använda en del av dina personuppgifter av en specifik anledning, till exempel genom att aktivt välja att få Finn-Korkkis nyhetsbrev. Du kan återkalla samtycket när som helst.
  2. Avtal: Personuppgifter samlas in för att fullgöra de skyldigheter och det ansvar som följer av ett avtal, till exempel att leverera varor eller tjänster. Detta kallas ”fullgörande av kontrakt”.
  3. Berättigade intressen: Det innebär att vi kan samla in och använda dina personuppgifter av berättigade affärsintressen. Till exempel har Finn-Korkki ett konkret och legitimt skäl, inklusive kommersiell nytta, att behandla personuppgifter utan samtycke. Här förutsätts att skälet inte uppvägs av negativa konsekvenser för individens rättigheter och friheter.
  4. Efterlevnad av en rättslig skyldighet: När behandling av uppgifter för ett visst ändamål är ett rättsligt krav, som ett domstolsbeslut eller nödvändigt för att uppfylla kraven i en lag.

Lagen kräver att den lagliga grunden dokumenteras

Personuppgifter som mottagits registreras till en början enligt den lagliga grunden berättigat intresse. Senare kan den lagliga grunden komma att omfatta fullgörande av kontrakt eller/och samtycke. Den lagliga grunden för samtycke avser alltid ett specifikt ändamål.

Säkerhet för personuppgifter

Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller/och organisatoriska åtgärder.

Öppenhet

Finn-Korkki har för öppenhetens skull ovan beskrivit hur personuppgifter samlas in och används. Vi bevarar personuppgifter tills det inte finns någon kommersiell fördel med att ha kvar dem. För detta gäller ingen begränsning i tid. När en begäran om radering av personuppgifter tas emot raderas personuppgifterna inom rimlig tid. Det kan dock vara nödvändigt att behålla vissa av dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Copyright © 2022 Finn-Korkki Oy.